plant gas

Image: Shutterstock

By Priyanka Shrestha