VW 700

Image: MeskPhotography/Shutterstock

By Priyanka Shrestha