Njord Statoil 700

Njord platform. Image: Thomas Sola/ Statoil

By Priyanka Shrestha

Latest Podcast