Njord Statoil 700

Njord platform. Image: Thomas Sola/ Statoil

Register now!

By Priyanka Shrestha